Užívateľ:MmichaelDr./Pieskovisko

Z Wikislovníku
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Najdlhšie slovo sveta[upraviť]

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylprolylarginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginylleucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminyllysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparaginylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylvalylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspartylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylglycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginylarginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginylisoleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylarginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylthreonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylvalylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucyltyrosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylasparaginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylserylalanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreonylprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysylisoleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysyltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreonylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylseryltryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisoleucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucylglutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasparaginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylglutamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspartylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglutamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphenylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparaginylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglutamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanylasparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamylaspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvalyltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartylleucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparaginylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhistidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylarginyllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolylleucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutaminylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthreonylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglutaminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreonylisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylalanylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutaminylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucylglutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucylleucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalanylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylserylvalylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminylleucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylphenylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethionyllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylarginylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyllysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglutamylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylvalylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylphenylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminylisoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyllysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparaginylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthreonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamylvalylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalylisoleucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylthreonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspartylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylasparaginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparaginylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthreonylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanylleucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylserylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucylasparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethionylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutamylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspartylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonylglutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylvalylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylvalylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisoleucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylglutamylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylphenylalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleucylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucyltyrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylglutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenylalanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamylisoleucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminylserylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylglutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyllysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglutaminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylasparaginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylarginylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistidylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylglycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginylserylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarginylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglutaminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylglutamylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanylphenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucylthreonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminylglutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhistidyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamylalanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylaspartylvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylglutamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutamylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyllysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylphenylalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylglutamyllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcysteinylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylthreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylglutamylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyllysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspartyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylserylseryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminylleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthreonylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylglutamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylglycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucyllysylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamylalanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleucylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylserylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylglycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalyllysylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryllysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucylleucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminyllysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylvalylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminylglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhistidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucylaspartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylglutamylarginylarginylisoleucylglutaminylvalylthreonylleucylarginyllysyltryptophylglutamylarginylphenylalanylglutamylthreonylasparaginyllysylglutamylthreonylvalylvalylarginyltyrosylleucylphenylalanylglutaminylthreonylglycylserylserylhistidylglutamylarginylphenylalanylleucylserylphenylalanylserylserylleucylglutamylserylleucylserylserylglutamylleucylglutamylglutaminylthreonyllysylglutamylphenylalanylseryllysylarginylthreonylglutamylserylisoleucylalanylvalylglutaminylalanylglutamylasparaginylleucylvalyllysylglutamylalanylserylglutamylisoleucylprolylleucylglycylprolylglutaminylasparaginyllysylglutaminylleucylleucylglutaminylglutaminylglutaminylalanyllysylserylisoleucyllysylglutamylglutaminylvalyllysyllysylleucylglutamylaspartylthreonylleucylglutamylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonylmethionylglutamylmethionylvalyllysylthreonyllysyltryptophylaspartylhistidylphenylalanylglycylserylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylleucylserylvalyltryptophylisoleucylthreonylglutamyllysylglutamyllysylglutamylleucylasparaginylalanylleucylglutamylthreonylserylserylserylalanylmethionylaspartylmethionylglutaminylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylisoleucylglutaminylglutamylisoleucylglutamylseryllysylleucylserylserylisoleucylvalylglycylleucylglutamylglutamylglutamylalanylglutaminylserylphenylalanylalanylglutaminylphenylalanylvalylthreonylthreonylglycylglutamylserylalanylarginylisoleucyllysylalanyllysylleucylthreonylglutaminylisoleucylarginylarginyltyrosylglycylglutamylglutamylleucylarginylglutamylhistidylalanylglutaminylcysteinylleucylglutamylglycylthreonylisoleucylleucylglycylhistidylleucylserylglutaminylglutaminylglutaminyllysylphenylalanylglutamylglutamylasparaginylleucylarginyllysylisoleucylglutaminylglutaminylserylvalylserylglutamylphenylalanylglutamylaspartyllysylleucylalanylvalylprolylisoleucyllysylisoleucylcysteinylserylserylalanylthreonylglutamylthreonyltyrosyllysylvalylleucylglutaminylglutamylhistidylmethionylaspartylleucylcysteinylglutaminylalanylleucylglutamylserylleucylserylserylalanylisoleucylthreonylalanylphenylalanylserylalanylserylalanylarginyllysylvalylvalylasparaginylarginylaspartylserylcysteinylvalylglutaminylglutamylalanylalanylalanylleucylglutaminylglutaminylglutaminyltyrosylglutamylaspartylisoleucylleucylarginylarginylalanyllysylglutamylarginylglutaminylthreonylalanylleucylglutamylasparaginylleucylleucylalanylhistidyltryptophylglutaminylarginylleucylglutamyllysylglutamylleucylserylserylphenylalanylleucylthreonyltryptophylleucylglutamylarginylglycylglutamylalanyllysylalanylserylserylprolylglutamylmethionylaspartylisoleucylserylalanylaspartylarginylvalyllysylvalylglutamylglycylglutamylleucylglutaminylleucylisoleucylglutaminylalanylleucylglutaminylasparaginylglutamylvalylvalylserylglutaminylalanylserylphenylalanyltyrosylseryllysylleucylleucylglutaminylleucyllysylglutamylserylleucylphenylalanylserylvalylalanylseryllysylaspartylaspartylvalyllysylmethionylmethionyllysylleucylhistidylleucylglutamylglutaminylleucylaspartylglutamylarginyltryptophylarginylaspartylleucylprolylglutaminylisoleucylisoleucylasparaginyllysylarginylisoleucylasparaginylphenylalanylleucylglutaminylserylvalylvalylalanylglutamylhistidylglutaminylglutaminylphenylalanylaspartylglutamylleucylleucylleucylserylphenylalanylserylvalyltryptophylisoleucyllysylleucylphenylalanylleucylserylglutamylleucylglutaminylthreonylthreonylserylglutamylisoleucylserylisoleucylmethionylaspartylhistidylglutaminylvalylalanylleucylthreonylarginylhistidyllysylaspartylhistidylalanylalanylglutamylvalylglutamylseryllysyllysylglycylglutamylleucylglutaminylserylleucylglutaminylglycylhistidylleucylalanyllysylleucylglycylserylleucylglycylarginylalanylglutamylaspartylleucylhistidylleucylleucylglutaminylglycyllysylalanylglutamylaspartylcysteinylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutamylglutamylalanylserylglutaminylvalylvalylglutamylarginylarginylglutaminylleucylalanylleucylserylhistidylleucylalanylglutamylphenylalanylleucylglutaminylserylhistidylalanylserylleucylserylglycylisoleucylleucylarginylglutaminylleucylarginylglutaminylthreonylvalylglutamylalanylthreonylasparaginylserylmethionylasparaginyllysylasparaginylglutamylserylaspartylleucylisoleucylglutamyllysylaspartylleucylasparaginylaspartylalanylleucylglutaminylasparaginylalanyllysylalanylleucylglutamylserylalanylalanylvalylserylleucylaspartylglycylisoleucylleucylseryllysylalanylglutaminyltyrosylhistidylleucyllysylisoleucylglycylserylserylglutamylglutaminylarginylthreonylserylcysteinylarginylalanylthreonylalanylaspartylglutaminylleucylcysteinylglycylglutamylvalylglutamylarginylisoleucylglutaminylasparaginylleucylleucylglycylthreonyllysylglutaminylserylglutamylalanylaspartylalanylleucylalanylvalylleucyllysyllysylalanylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminyllysylglutamylglutamylleucylleucyllysylserylisoleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutamylarginylthreonylaspartyllysylglutamylarginylleucyllysylglutamylprolylthreonylarginylglutaminylalanylleucylglutaminylglutaminylarginylleucylarginylvalylphenylalanylasparaginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutamylleucylasparaginylserylhistidylglutamylhistidylglutamylleucylcysteinyltryptophylleucyllysylaspartyllysylalanyllysylglutaminylisoleucylalanylglutaminyllysylaspartylvalylalanylphenylalanylalanylprolylglutamylvalylaspartylarginylglutamylisoleucylasparaginylarginylleucylglutamylvalylthreonyltryptophylaspartylaspartylthreonyllysylarginylleucylisoleucylhistidylglutamylasparaginylglutaminylglycylglutaminylcysteinylcysteinylglycylleucylisoleucylaspartylleucylmethionylarginylglutamyltyrosylglutaminylasparaginylleucyllysylserylalanylvalylseryllysylvalylleucylglutamylasparaginylalanylserylserylvalylisoleucylvalylthreonylarginylthreonylthreonylisoleucyllysylaspartylglutaminylglutamylaspartylleucyllysyltryptophylalanylphenylalanylseryllysylhistidylglutamylthreonylalanyllysylasparaginyllysylmethionylasparaginyltyrosyllysylglutaminyllysylaspartylleucylaspartylasparaginylphenylalanylthreonylseryllysylglycyllysylhistidylleucylleucylserylglutamylleucyllysyllysylisoleucylhistidylserylserylaspartylphenylalanylserylleucylvalyllysylthreonylaspartylmethionylglutamylserylthreonylvalylaspartyllysyltryptophylleucylaspartylvalylserylglutamyllysylleucylglutamylglutamylasparaginylmethionylaspartylarginylleucylarginylvalylserylleucylserylisoleucyltryptophylaspartylaspartylvalylleucylserylthreonylarginylaspartylglutamylisoleucylglutamylglycyltryptophylserylasparaginylasparaginylcysteinylvalylprolylglutaminylmethionylalanylglutamylasparaginylisoleucylserylasparaginylleucylaspartylasparaginylhistidylleucylarginylalanylglutamylglutamylleucylleucyllysylglutamylphenylalanylglutamylserylglutamylvalyllysylasparaginyllysylalanylleucylarginylleucylglutamylglutamylleucylhistidylseryllysylvalylasparaginylaspartylleucyllysylglutamylleucylthreonyllysylasparaginylleucylglutamylthreonylprolylprolylaspartylleucylglutaminylphenylalanylisoleucylglutamylalanylaspartylleucylmethionylglutaminyllysylleucylglutamylhistidylalanyllysylglutamylisoleucylthreonylglutamylvalylalanyllysylglycylthreonylleucyllysylaspartylphenylalanylthreonylalanylglutaminylserylthreonylglutaminylvalylglutamyllysylphenylalanylisoleucylasparaginylaspartylisoleucylthreonylthreonyltryptophylphenylalanylthreonyllysylvalylglutamylglutamylserylleucylmethionylasparaginylcysteinylalanylglutaminylasparaginylglutamylthreonylcysteinylglutamylalanylleucyllysyllysylvalyllysylaspartylisoleucylglutaminyllysylglutamylleucylglutaminylserylglutaminylglutaminylserylasparaginylisoleucylserylserylthreonylglutaminylglutamylasparaginylleucylasparaginylserylleucylcysteinylarginyllysyltyrosylhistidylserylalanylglutamylleucylglutamylserylleucylglycylarginylalanylmethionylthreonylglycylleucylisoleucyllysyllysylhistidylglutamylalanylvalylserylglutaminylleucylcysteinylseryllysylthreonylglutaminylalanylserylleucylglutaminylglutamylserylleucylglutamyllysylhistidylphenylalanylserylglutamylserylmethionylglutaminylglutamylphenylalanylglutaminylglutamyltryptophylphenylalanylleucylglycylalanyllysylalanylalanylalanyllysylglutamylserylserylaspartylarginylthreonylglycylaspartylseryllysylvalylleucylglutamylalanyllysylleucylhistidylaspartylleucylglutaminylasparaginylisoleucylleucylaspartylserylvalylserylaspartylglycylglutaminylseryllysylleucylaspartylalanylvalylthreonylglutaminylglutamylglycylglutaminylthreonylleucyltyrosylalanylhistidylleucylseryllysylglutaminylisoleucylvalylserylserylisoleucylglutaminylglutamylglutaminylisoleucylthreonyllysylalanylasparaginylglutamylglutamylphenylalanylglutaminylalanylphenylalanylleucyllysylglutaminylcysteinylleucyllysylaspartyllysylglutaminylalanylleucylglutaminylaspartylcysteinylalanylserylglutamylleucylglycylserylphenylalanylglutamylaspartylglutaminylhistidylarginyllysylleucylasparaginylleucyltryptophylisoleucylhistidylglutamylmethionylglutamylglutamylarginylphenylalanylasparaginylthreonylglutamylasparaginylleucylglycylglutamylseryllysylglutaminylhistidylisoleucylprolylglutamyllysyllysylasparaginylglutamylvalylhistidyllysylvalylglutamylmethionylphenylalanylleucylglycylglutamylleucylleucylalanylalanylarginylglutamylserylleucylaspartyllysylleucylserylglutaminylarginylglycylglutaminylleucylleucylserylglutamylglutamylglycylhistidylglycylalanylglycylglutaminylglutamylglycylarginylleucylcysteinylserylglutaminylleucylleucylthreonylserylhistidylglutaminylasparaginylleucylleucylarginylmethionylthreonyllysylglutamyllysylleucylarginylserylcysteinylglutaminylvalylalanylleucylglutaminylglutamylhistidylglutamylalanylleucylglutamylglutamylalanylleucylglutaminylserylmethionyltryptophylphenylalanyltryptophylvalyllysylalanylisoleucylglutaminylaspartylarginylleucylalanylcysteinylalanylglutamylserylthreonylleucylglycylseryllysylaspartylthreonylleucylglutamyllysylarginylleucylserylglutaminylisoleucylglutaminylaspartylisoleucylleucylleucylmethionyllysylglycylglutamylglycylglutamylvalyllysylleucylasparaginylmethionylalanylisoleucylglycyllysylglycylglutamylglutaminylalanylleucylarginylserylserylasparaginyllysylglutamylglycylglutaminylarginylvalylisoleucylglutaminylthreonylglutaminylleucylglutamylthreonylleucyllysylglutamylvalyltryptophylalanylaspartylisoleucylmethionylserylserylserylvalylhistidylalanylglutaminylserylthreonylleucylglutamylserylvalylisoleucylserylglutaminyltryptophylasparaginylaspartyltyrosylvalylglutamylarginyllysylasparaginylglutaminylleucylglutamylglutaminyltryptophylmethionylglutamylserylvalylaspartylglutaminyllysylisoleucylglutamylhistidylprolylleucylglutaminylprolylglutaminylprolylglycylleucyllysylglutamyllysylphenylalanylvalylleucylleucylaspartylhistidylleucylglutaminylserylisoleucylleucylserylglutamylalanylglutamylaspartylhistidylthreonylarginylalanylleucylhistidylarginylleucylisoleucylalanyllysylserylarginylglutamylleucyltyrosylglutamyllysylthreonylglutamylaspartylglutamylserylphenylalanyllysylaspartylthreonylalanylglutaminylglutamylglutamylleucyllysylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylaspartylisoleucylmethionylthreonylvalylalanyllysylglutamyllysylmethionylarginyllysylvalylglutamylglutamylisoleucylvalyllysylaspartylhistidylleucylmethionyltyrosylleucylaspartylalanylvalylhistidylglutamylphenylalanylthreonylaspartyltryptophylleucylhistidylserylalanyllysylglutamylglutamylleucylhistidylarginyltryptophylserylaspartylmethionylserylglycylaspartylserylserylalanylthreonylglutaminyllysyllysylleucylseryllysylisoleucyllysylglutamylleucylisoleucylaspartylserylarginylglutamylisoleucylglycylalanylserylarginylleucylserylarginylvalylglutamylserylleucylalanylprolylglutamylvalyllysylglutaminylasparaginylthreonylthreonylalanylserylglycylcysteinylglutamylleucylmethionylhistidylthreonylglutamylmethionylglutaminylalanylleucylarginylalanylaspartyltryptophyllysylglutaminyltryptophylglutamylaspartylserylvalylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylserylcysteinylleucylglutamylasparaginylleucylvalylserylglutaminylmethionylalanylleucylserylglutamylglutaminylglutamylphenylalanylserylglycylglutaminylvalylalanylglutaminylleucylglutamylglutaminylalanylleucylglutamylglutaminylphenylalanylserylalanylleucylleucyllysylthreonyltryptophylalanylglutaminylglutaminylleucylthreonylleucylleucylglutamylglycyllysylasparaginylthreonylaspartylglutamylglutamylisoleucylvalylglutamylcysteinyltryptophylhistidyllysylglycylglutaminylglutamylisoleucylleucylaspartylalanylleucylglutaminyllysylalanylglutamylprolylarginylthreonylglutamylaspartylleucyllysylserylglutaminylleucylasparaginylglutamylleucylcysteinylarginylphenylalanylserylarginylaspartylleucylserylthreonyltyrosylserylglycyllysylvalylserylglycylleucylisoleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylcysteinylleucylcysteinylleucylglutaminylalanylseryllysylglycylcysteinylglutaminylasparaginyllysylglutamylglutaminylisoleucylleucylglutaminylglutaminylarginylphenylalanylarginyllysylalanylphenylalanylarginylaspartylphenylalanylglutaminylglutaminyltryptophylleucylvalylasparaginylalanyllysylisoleucylthreonylthreonylalanyllysylcysteinylphenylalanylaspartylisoleucylprolylglutaminylasparaginylisoleucylserylglutamylvalylserylthreonylserylleucylglutaminyllysylisoleucylglutaminylglutamylphenylalanylleucylserylglutamylserylglutamylasparaginylglycylglutaminylhistidyllysylleucylasparaginylmethionylmethionylleucylseryllysylglycylglutamylleucylleucylserylthreonylleucylleucylthreonyllysylglutamyllysylalanyllysylglycylisoleucylglutaminylalanyllysylvalylthreonylalanylalanyllysylglutamylaspartyltryptophyllysylasparaginylphenylalanylhistidylserylasparaginylleucylhistidylglutaminyllysylglutamylserylalanylleucylglutamylasparaginylleucyllysylisoleucylglutaminylmethionyllysylaspartylphenylalanylglutamylvalylserylalanylglutamylprolylisoleucylglutaminylaspartyltryptophylleucylseryllysylthreonylglutamyllysylmethionylvalylhistidylglutamylserylserylasparaginylarginylleucyltyrosylaspartylleucylprolylalanyllysylarginylarginylglutamylglutaminylglutaminyllysylleucylglutaminylserylvalylleucylglutamylglutamylisoleucylhistidylcysteinyltyrosylglutamylprolylglutaminylleucylasparaginylarginylleucyllysylglutamyllysylalanylglutaminylglutaminylleucyltryptophylglutamylglycylglutaminylalanylalanylseryllysylserylphenylalanylarginylhistidylarginylvalylserylglutaminylleucylserylserylglutaminyltyrosylleucylalanylleucylserylasparaginylleucylthreonyllysylglutamyllysylvalylserylarginylleucylaspartylarginylisoleucylvalylalanylglutamylhistidylasparaginylglutaminylphenylalanylserylleucylglycylisoleucyllysylglutamylleucylglutaminylaspartyltryptophylmethionylthreonylaspartylalanylisoleucylhistidylmethionylleucylaspartylseryltyrosylcysteinylhistidylprolylthreonylserylaspartyllysylserylvalylleucylaspartylserylarginylthreonylleucyllysylleucylglutamylalanylleucylleucylserylvalyllysylglutaminylglutamyllysylglutamylisoleucylglutaminylmethionyllysylmethionylisoleucylvalylthreonylarginylglycylglutamylserylvalylleucylglutaminylasparaginylthreonylserylprolylglutamylglycylisoleucylprolylthreonylisoleucylglutaminylglutaminylglutaminylleucylglutaminylserylvalyllysylaspartylmethionyltryptophylalanylserylleucylleucylserylalanylglycylisoleucylarginylcysteinyllysylserylglutaminylleucylglutamylglycylalanylleucylseryllysyltryptophylthreonylseryltyrosylglutaminylaspartylglycylvalylarginylglutaminylphenylalanylserylglycyltryptophylmethionylaspartylserylmethionylglutamylalanylasparaginylleucylasparaginylglutamylserylglutamylarginylglutaminylhistidylalanylglutamylleucylarginylaspartyllysylthreonylthreonylmethionylleucylglycyllysylalanyllysylleucylleucylasparaginylglutamylglutamylvalylleucylseryltyrosylserylserylleucylleucylglutamylthreonylisoleucylglutamylvalyllysylglycylalanylglycylmethionylthreonylglutamylhistidyltyrosylvalylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylglutaminylaspartylleucylglutaminylglutamylarginyltyrosylarginylalanylisoleucylglutaminylglutamylarginylalanyllysylglutamylalanylvalylthreonyllysylserylglutamyllysylleucylvalylarginylleucylhistidylglutaminylglutamyltyrosylglutaminylarginylaspartylleucyllysylalanylphenylalanylglutamylvalyltryptophylleucylglycylglutaminylglutamylglutaminylglutamyllysylleucylaspartylglutaminyltyrosylserylvalylleucylglutamylglycylaspartylalanylhistidylthreonylhistidylglutamylthreonylthreonylleucylarginylaspartylleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylvalylhistidylcysteinylalanylglutamylglycylglutaminylalanylleucylleucylasparaginylserylvalylleucylhistidylthreonylarginylglutamylaspartylvalylisoleucylprolylserylglycylisoleucylprolylglutaminylalanylglutamylaspartylarginylalanylleucylglutamylserylleucylarginylglutaminylaspartyltryptophylglutaminylalanyltyrosylglutaminylhistidylarginylleucylserylglutamylthreonylarginylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylasparaginylvalylvalylasparaginyllysylleucylarginylleucylmethionylglutamylglutaminyllysylphenylalanylglutaminylglutaminylvalylaspartylglutamyltryptophylleucyllysylthreonylalanylglutamylglutamyllysylvalylserylprolylarginylthreonylarginylarginylglutaminylserylasparaginylarginylalanylthreonyllysylglutamylisoleucylglutaminylleucylhistidylglutaminylmethionyllysyllysyltryptophylhistidylglutamylglutamylvalylthreonylalanyltyrosylarginylaspartylglutamylvalylglutamylglutamylvalylglycylalanylarginylalanylglutaminylglutamylisoleucylleucylaspartylglutamylserylhistidylvalylasparaginylserylarginylmethionylglycylcysteinylglutaminylalanylthreonylglutaminylleucylthreonylserylarginyltyrosylglutaminylalanylleucylleucylleucylglutaminylvalylleucylglutamylglutaminylisoleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglutamylglutamylisoleucylglutaminylserylleucylglutamylglutamylserylglutamylserylserylleucylserylseryltyrosylserylaspartyltryptophyltyrosylglycylserylthreonylhistidyllysylasparaginylphenylalanyllysylasparaginylvalylalanylthreonyllysylisoleucylaspartyllysylvalylaspartylthreonylvalylmethionylmethionylglycyllysyllysylleucyllysylthreonylleucylglutamylvalylleucylleucyllysylaspartylmethionylglutamyllysylglycylhistidylserylleucylleucyllysylserylalanylarginylglutamyllysylglycylglutamylarginylalanylvalyllysyltyrosylleucylglutamylglutamylglycylglutamylalanylglutamylarginylleucylarginyllysylglutamylisoleucylhistidylaspartylhistidylmethionylglutamylglutaminylleucyllysylglutamylleucylthreonylserylthreonylvalylarginyllysylglutamylhistidylmethionylthreonylleucylglutamyllysylglycylleucylhistidylleucylalanyllysylglutamylphenylalanylserylaspartyllysylcysteinyllysylalanylleucylthreonylglutaminyltryptophylisoleucylalanylglutamyltyrosylglutaminylglutamylisoleucylleucylhistidylvalylprolylglutamylglutamylprolyllysylmethionylglutamylleucyltyrosylglutamyllysyllysylalanylglutaminylleucylseryllysyltyrosyllysylserylleucylglutaminylglutaminylthreonylvalylleucylserylhistidylglutamylprolylserylvalyllysylserylvalylarginylglutamyllysylglycylglutamylalanylleucylleucylglutamylleucylvalylglutaminylaspartylvalylthreonylleucyllysylaspartyllysylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylserylaspartyltyrosylglutaminylaspartylleucylcysteinylserylisoleucylglycyllysylglutamylhistidylvalylphenylalanylserylleucylglutamylalanyllysylvalyllysylaspartylhistidylglutamylaspartyltyrosylasparaginylserylglutamylleucylglutaminylglutamylvalylglutamyllysyltryptophylleucylleucylglutaminylmethionylserylglycylarginylleucylvalylalanylprolylaspartylleucylleucylglutamylthreonylserylserylleucylglutamylthreonylisoleucylthreonylglutaminylglutaminylleucylalanylhistidylhistidyllysylalanylmethionylmethionylglutamylglutamylisoleucylalanylglycylphenylalanylglutamylaspartylarginylleucylasparaginylasparaginylleucylglutaminylmethionyllysylglycylaspartylthreonylleucylisoleucylglycylglutaminylcysteinylalanylaspartylhistidylleucylglutaminylalanyllysylleucyllysylglutaminylasparaginylvalylhistidylalanylhistidylleucylglutaminylglycylthreonyllysylaspartylseryltyrosylserylalanylisoleucylcysteinylserylthreonylalanylglutaminylarginylmethionyltyrosylglutaminylserylleucylglutamylhistidylglutamylleucylglutaminyllysylhistidylvalylserylarginylglutaminylaspartylthreonylleucylglutaminylglutaminylcysteinylglutaminylalanyltryptophylleucylserylalanylvalylglutaminylprolylaspartylleucylglutamylprolylserylprolylglutaminylprolylprolylleucylserylarginylalanylglutamylalanylisoleucyllysylglutaminylvalyllysylhistidylphenylalanylarginylalanylleucylglutaminylglutamylglutaminylalanylarginylthreonyltyrosylleucylaspartylleucylleucylcysteinylserylmethionylcysteinylaspartylleucylserylasparaginylalanylserylvalyllysylthreonylthreonylalanyllysylaspartylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylglutamylglutaminylthreonylisoleucylglutamylglutaminyllysylleucylvalylglutaminylalanylglutaminylasparaginylleucylthreonylglutaminylglycyltryptophylglutamylglutamylisoleucyllysylhistidylleucyllysylserylglutamylleucyltryptophylisoleucyltyrosylleucylglutaminylaspartylalanylaspartylglutaminylglutaminylleucylglutaminylasparaginylmethionyllysylarginylarginylhistidylserylglutamylleucylglutamylleucylasparaginylisoleucylalanylglutaminylasparaginylmethionylvalylserylglutaminylvalyllysylaspartylphenylalanylvalyllysyllysylleucylglutaminylseryllysylglutaminylalanylserylvalylasparaginylthreonylisoleucylisoleucylglutamyllysylvalylasparaginyllysylleucylthreonyllysyllysylglutamylglutamylserylprolylglutamylhistidyllysylglutamylisoleucylasparaginylhistidylleucylasparaginylaspartylglutaminyltryptophylleucylaspartylleucylcysteinylarginylglutaminylserylasparaginylasparaginylleucylcysteinylleucylglutaminylarginylglutamylglutamylaspartylleucylglutaminylarginylthreonylarginylaspartyltyrosylhistidylaspartylcysteinylmethionylasparaginylvalylvalylglutamylvalylphenylalanylleucylglutamyllysylphenylalanylthreonylthreonylglutamyltryptophylaspartylasparaginylleucylalanylarginylserylaspartylalanylglutamylserylthreonylalanylvalylhistidylleucylglutamylalanylleucyllysyllysylleucylalanylleucylalanylleucylglutaminylglutamylarginyllysyltyrosylalanylisoleucylglutamylaspartylleucyllysylaspartylglutaminyllysylglutaminyllysylmethionylisoleucylglutamylhistidylleucylasparaginylleucylaspartylaspartyllysylglutamylleucylvalyllysylglutamylglutaminylthreonylserylhistidylleucylglutamylglutaminylarginyltryptophylphenylalanylglutaminylleucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylarginyllysylisoleucylglutaminylvalylserylvalylthreonylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylasparaginylvalylvalylglutaminylserylarginylphenylalanylglutaminylglutamylleucylmethionylglutamyltryptophylalanylglutamylglutamylglutaminylglutaminylprolylasparaginylisoleucylalanylglutamylalanylleucyllysylglutaminylserylprolylprolylprolylaspartylmethionylalanylglutaminylasparaginylleucylleucylmethionylaspartylhistidylleucylalanylisoleucylcysteinylserylglutamylleucylglutamylalanyllysylglutaminylmethionylleucylleucyllysylserylleucylisoleucyllysylaspartylalanylaspartylarginylvalylmethionylalanylaspartylleucylglycylleucylasparaginylglutamylarginylglutaminylvalylisoleucylglutaminyllysylalanylleucylserylaspartylalanylglutaminylserylhistidylvalylasparaginylcysteinylleucylserylaspartylleucylvalylglycylglutaminylarginylarginyllysyltyrosylleucylasparaginyllysylalanylleucylserylglutamyllysylthreonylglutaminylphenylalanylleucylmethionylalanylvalylphenylalanylglutaminylalanylthreonylserylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylglutamylarginyllysylisoleucylmethionylphenylalanylarginylglutamylhistidylisoleucylcysteinylleucylleucylprolylaspartylaspartylvalylseryllysylglutaminylvalyllysylthreonylcysteinyllysylserylalanylglutaminylalanylserylleucyllysylthreonyltyrosylglutaminylasparaginylglutamylvalylthreonylglycylleucyltryptophylalanylglutaminylglycylarginylglutamylleucylmethionyllysylglutamylvalylthreonylglutamylglutaminylglutamyllysylserylglutamylvalylleucylglycyllysylleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylserylvalyltyrosylaspartylserylvalylleucylglutaminyllysylcysteinylserylhistidylarginylleucylglutaminylglutamylleucylglutamyllysylasparaginylleucylvalylserylarginyllysylhistidylphenylalanyllysylglutamylaspartylphenylalanylaspartyllysylalanylcysteinylhistidyltryptophylleucyllysylglutaminylalanylaspartylisoleucylvalylthreonylphenylalanylprolylglutamylisoleucylasparaginylleucylmethionylasparaginylglutamylserylserylglutamylleucylhistidylthreonylglutaminylleucylalanyllysyltyrosylglutaminylasparaginylisoleucylleucylglutamylglutaminylserylprolylglutamyltyrosylglutamylasparaginylleucylleucylleucylthreonylleucylglutaminylarginylthreonylglycylglutaminylthreonylisoleucylleucylprolylserylleucylasparaginylglutamylvalylaspartylhistidylseryltyrosylleucylserylglutamyllysylleucylasparaginylalanylleucylprolylarginylglutaminylphenylalanylasparaginylvalylisoleucylvalylalanylleucylalanyllysylaspartyllysylphenylalanyltyrosyllysylvalylglutaminylglutamylalanylisoleucylleucylalanylarginyllysylglutamyltyrosylalanylserylleucylisoleucylglutamylleucylthreonylthreonylglutaminylserylleucylserylglutamylleucylglutamylalanylglutaminylphenylalanylleucylarginylmethionylseryllysylvalylprolylthreonylaspartylleucylalanylvalylglutamylglutamylalanylleucylserylleucylglutaminylaspartylglycylcysteinylarginylalanylisoleucylleucylaspartylglutamylvalylalanylglycylleucylglycylglutamylalanylvalylaspartylglutamylleucylasparaginylglutaminyllysyllysylglutamylglycylphenylalanylarginylserylthreonylglycylglutaminylprolyltryptophylglutaminylprolylaspartyllysylmethionylleucylhistidylleucylvalylthreonylleucyltyrosylhistidylarginylleucyllysylarginylglutaminylthreonylglutamylglutaminylarginylvalylserylleucylleucylglutamylaspartylthreonylthreonylserylalanyltyrosylglutaminylglutamylhistidylglutamyllysylmethionylcysteinylglutaminylglutaminylleucylglutamylarginylglutaminylleucyllysylserylvalyllysylglutamylglutamylglutaminylseryllysylvalylasparaginylglutamylglutamylthreonylleucylprolylalanylglutamylglutamyllysylleucyllysylmethionyltyrosylhistidylserylleucylalanylglycylserylleucylglutaminylaspartylserylglycylisoleucylvalylleucyllysylarginylvalylthreonylisoleucylhistidylleucylglutamylaspartylleucylalanylprolylhistidylleucylaspartylprolylleucylalanyltyrosylglutamyllysylalanylarginylhistidylglutaminylisoleucylglutaminylseryltryptophylglutaminylglycylglutamylleucyllysylleucylleucylthreonylserylalanylisoleucylglycylglutamylthreonylvalylthreonylglutamylcysteinylglutamylserylarginylmethionylvalylglutaminylserylisoleucylaspartylphenylalanylglutaminylthreonylglutamylmethionylserylarginylserylleucylaspartyltryptophylleucylarginylarginylvalyllysylalanylglutamylleucylserylglycylprolylvalyltyrosylleucylaspartylleucylasparaginylleucylglutaminylaspartylisoleucylglutaminylglutamylglutamylisoleucylarginyllysylisoleucylglutaminylisoleucylhistidylglutaminylglutamylglutamylvalylglutaminylserylserylleucylarginylisoleucylmethionylasparaginylalanylleucylserylhistidyllysylglutamyllysylglutamyllysylphenylalanylthreonyllysylalanyllysylglutamylleucylisoleucylserylalanylaspartylleucylglutamylhistidylserylleucylalanylglutamylleucylserylglutamylleucylaspartylglycylaspartylisoleucylglutaminylglutamylalanylleucylarginylthreonylarginylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylglutamylisoleucyltyrosylserylglutaminylcysteinylglutaminylarginyltyrosyltyrosylglutaminylvalylphenylalanylglutaminylalanylalanylasparaginylaspartyltryptophylleucylglutamylaspartylalanylglutaminylglutamylleucylleucylglutaminylleucylalanylglycylasparaginylglycylleucylaspartylvalylglutamylserylalanylglutamylglutamylasparaginylleucyllysylserylhistidylmethionylglutamylphenylalanylphenylalanylserylthreonylglutamylaspartylglutaminylphenylalanylhistidylserylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylhistidylserylleucylvalylalanylthreonylleucylaspartylprolylleucylisoleucyllysylprolylthreonylglycyllysylglutamylaspartylleucylglutamylglutaminyllysylvalylalanylserylleucylglutamylleucylarginylserylglutaminylarginylmethionylserylarginylaspartylserylglycylalanylglutaminylvalylaspartylleucylleucylglutaminylarginylcysteinylthreonylalanylglutaminyltryptophylhistidylaspartyltyrosylglutaminyllysylalanylarginylglutamylglutamylvalylisoleucylglutamylleucylmethionylasparaginylaspartylthreonylglutamyllysyllysylleucylserylglutamylphenylalanylserylleucylleucyllysylthreonylserylserylserylhistidylglutamylalanylglutamylglutamyllysylleucylserylglutamylhistidyllysylalanylleucylvalylserylvalylvalylasparaginylserylphenylalanylhistidylglutamyllysylisoleucylvalylalanylleucylglutamylglutamyllysylalanylserylglutaminylleucylglutamyllysylthreonylglycylasparaginylaspartylalanylseryllysylalanylthreonylleucylserylarginylserylmethionylthreonylthreonylvalyltryptophylglutaminylarginyltryptophylthreonylarginylleucylarginylalanylvalylalanylglutaminylaspartylglutaminylglutamyllysylisoleucylleucylglutamylaspartylalanylvalylaspartylglutamyltryptophylthreonylglycylphenylalanylasparaginylasparaginyllysylvalyllysyllysylalanylthreonylglutamylmethionylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylaspartyllysylleucylprolylglycylserylserylalanylglutamyllysylalanylseryllysylalanylglutamylleucylleucylthreonylleucylleucylglutamyltyrosylhistidylaspartylthreonylphenylalanylvalylleucylglutamylleucylglutamylglutaminylglutaminylglutaminylserylalanylleucylglycylmethionylleucylarginylglutaminylglutaminylthreonylleucylserylmethionylleucylglutaminylaspartylglycylalanylalanylprolylthreonylprolylglycylglutamylglutamylprolylprolylleucylmethionylglutaminylglutamylisoleucylthreonylalanylmethionylglutaminylaspartylarginylcysteinylleucylasparaginylmethionylglutaminylglutamyllysylvalyllysylthreonylasparaginylglycyllysylleucylvalyllysylglutaminylglutamylleucyllysylaspartylarginylglutamylmethionylvalylglutamylthreonylglutaminylisoleucylasparaginylserylvalyllysylcysteinyltryptophylvalylglutaminylglutamylthreonyllysylglutamyltyrosylleucylglycylasparaginylprolylthreonylisoleucylglutamylisoleucylaspartylalanylglutaminylleucylglutamylglutamylleucylglutaminylisoleucylleucylleucylthreonylglutamylalanylthreonylasparaginylhistidylarginylglutaminylasparaginylisoleucylglutamyllysylmethionylalanylglutamylglutamylglutaminyllysylglutamyllysyltyrosylleucylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylleucylprolylserylglutamylleucylserylleucylglutaminylleucylalanylglutamylvalylalanylleucylaspartylleucyllysylisoleucylarginylaspartylglutaminylisoleucylglutaminylaspartyllysylisoleucyllysylglutamylvalylglutamylglutaminylseryllysylalanylthreonylserylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminylisoleucylglutaminyllysylleucylalanyllysylaspartylleucylthreonylthreonylisoleucylleucylthreonyllysylleucyllysylalanyllysylthreonylaspartylasparaginylvalylvalylglutaminylalanyllysylthreonylaspartylglutaminyllysylvalylleucylglycylglutamylglutamylleucylaspartylglycylcysteinylasparaginylseryllysylleucylmethionylglutamylleucylaspartylalanylalanylvalylglutaminyllysylphenylalanylleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylglutaminylleucylglycyllysylprolylleucylalanyllysyllysylisoleucylglycyllysylleucylthreonylglutamylleucylhistidylglutaminylglutaminylthreonylisoleucylarginylglutaminylalanylglutamylasparaginylarginylleucylseryllysylleucylasparaginylglutaminylalanylalanylserylhistidylleucylglutamylglutamyltyrosylasparaginylglutamylmethionylleucylglutamylleucylisoleucylleucyllysyltryptophylisoleucylglutamyllysylalanyllysylvalylleucylalanylhistidylglycylthreonylisoleucylalanyltryptophylasparaginylserylalanylserylglutaminylleucylarginylglutamylglutaminyltyrosylisoleucylleucylhistidylglutaminylthreonylleucylleucylglutamylglutamylseryllysylglutamylisoleucylaspartylserylglutamylleucylglutamylalanylmethionylthreonylglutamyllysylleucylglutaminyltyrosylleucylthreonylserylvalyltyrosylcysteinylthreonylglutamyllysylmethionylserylglutaminylglutaminylvalylalanylglutamylleucylglycylarginylglutamylthreonylglutamylglutamylleucylarginylglutaminylmethionylisoleucyllysylisoleucylarginylleucylglutaminylasparaginylleucylglutaminylaspartylalanylalanyllysylaspartylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylalanylglutamylleucyllysyllysylleucylglutaminylalanylalanylleucylglutamylglutaminylalanylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylserylprolylglutamylvalylglycylarginylleucylserylleucyllysylglutamylglutaminylleucylserylhistidylarginylglutaminylhistidylleucylleucylserylglutamylmethionylglutamylserylleucyllysylprolyllysylvalylglutaminylalanylvalylglutaminylleucylcysteinylglutaminylserylalanylleucylarginylisoleucylprolylglutamylaspartylvalylvalylalanylserylleucylprolylleucylcysteinylhistidylalanylalanylleucylarginylleucylglutaminylglutamylglutamylalanylserylarginylleucylglutaminylhistidylthreonylalanylisoleucylglutaminylglutaminylcysteinylasparaginylisoleucylmethionylglutaminylalanylalanylvalylvalylglutaminyltyrosylglutamylglutaminyltyrosylglutamylglutaminylglutamylmethionyllysylhistidylleucylglutaminylglutaminylleucylisoleucylglutamylglycylalanylhistidylarginylglutamylisoleucylglutamylaspartyllysylprolylvalylalanylthreonylserylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylalanylglutaminylisoleucylserylarginylhistidylglutamylglutamylleucylalanylglutaminyllysylisoleucyllysylglycyltyrosylglutaminylglutamylglutaminylisoleucylalanylserylleucylasparaginylseryllysylcysteinyllysylmethionylleucylthreonylmethionyllysylalanyllysylhistidylalanylthreonylmethionylleucylleucylthreonylvalylthreonylglutamylvalylglutamylglycylleucylalanylglutamylglycylthreonylglutamylaspartylleucylaspartylglycylglutamylleucylleucylprolylthreonylprolylserylalanylhistidylprolylserylvalylvalylmethionylmethionylthreonylalanylglycylarginylcysteinylhistidylthreonylleucylleucylserylprolylvalylthreonylglutamylglutamylserylglycylglutamylglutamylglycylthreonylasparaginylserylglutamylisoleucylserylserylprolylprolylalanylcysteinylarginylserylprolylserylprolylvalylalanylasparaginylthreonylaspartylalanylserylvalylasparaginylglutaminylaspartylisoleucylalanyltyrosyltyrosylglutaminylalanylleucylserylalanylglutamylarginylleucylglutaminylthreonylaspartylalanylalanyllysylisoleucylhistidylprolylserylthreonylserylalanylserylglutaminylglutamylphenylalanyltyrosylglutamylprolylglycylleucylglutamylprolylserylalanylthreonylalanyllysylleucylglycylaspartylleucylglutaminylarginylseryltryptophylglutamylthreonylleucyllysylasparaginylvalylisoleucylserylglutamyllysylglutaminylarginylthreonylleucyltyrosylglutamylalanylleucylglutamylarginylglutaminylglutaminyllysyltyrosylglutaminylaspartylserylleucylglutaminylserylisoleucylserylthreonyllysylmethionylglutamylalanylisoleucylglutamylleucyllysylleucylserylglutamylserylprolylglutamylprolylglycylarginylserylprolylglutamylserylglutaminylmethionylalanylglutamylhistidylglutaminylalanylleucylmethionylaspartylglutamylisoleucylleucylmethionylleucylglutaminylaspartylglutamylisoleucylasparaginylglutamylleucylglutaminylserylserylleucylalanylglutamylglutamylleucylvalylserylglutamylserylcysteinylglutamylalanylaspartylprolylalanylglutamylglutaminylleucylalanylleucylglutaminylserylthreonylleucylthreonylvalylleucylalanylglutamylarginylmethionylserylthreonylisoleucylarginylmethionyllysylalanylserylglycyllysylarginylglutaminylleucylleucylglutamylglutamyllysylleucylasparaginylaspartylglutaminylleucylglutamylglutamylglutaminylarginylglutaminylglutamylglutaminylalanylleucylglutaminylarginyltyrosylarginylcysteinylglutamylalanylaspartylglutamylleucylaspartylseryltryptophylleucylleucylserylthreonyllysylalanylthreonylleucylaspartylthreonylalanylleucylserylprolylprolyllysylglutamylprolylmethionylaspartylmethionylglutamylalanylglutaminylleucylmethionylaspartylcysteinylglutaminylasparaginylmethionylleucylvalylglutamylisoleucylglutamylglutaminyllysylvalylvalylalanylleucylserylglutamylleucylserylvalylhistidylasparaginylglutamylasparaginylleucylleucylleucylglutamylglycyllysylalanylhistidylthreonyllysylaspartylglutamylalanylglutamylglutaminylleucylalanylglycyllysylleucylarginylarginylleucyllysylglycylserylleucylleucylglutamylleucylglutaminylarginylalanylleucylhistidylaspartyllysylglutaminylleucylasparaginylmethionylglutaminylglycylthreonylalanylglutaminylglutamyllysylglutamylglutamylserylaspartylvalylaspartylleucylthreonylalanylthreonylglutaminylserylprolylglycylvalylglutaminylglutamyltryptophylleucylalanylglutaminylalanylarginylthreonylthreonyltryptophylthreonylglutaminylglutaminylarginylglutaminylserylserylleucylglutaminylglutaminylglutaminyllysylglutamylleucylglutamylglutaminylglutamylleucylalanylglutamylglutaminyllysylserylleucylleucylarginylserylvalylalanylserylarginylglycylglutamylglutamylisoleucylleucylisoleucylglutaminylhistidylserylalanylalanylglutamylthreonylserylglycylaspartylalanylglycylglutamyllysylprolylaspartylvalylleucylserylglutaminylglutamylleucylglycylmethionylglutamylglycylglutamyllysylserylserylalanylglutamylaspartylglutaminylmethionylarginylmethionyllysyltryptophylglutamylserylleucylhistidylglutaminylglutamylphenylalanylserylthreonyllysylglutaminyllysylleucylleucylglutaminylasparaginylvalylleucylglutamylglutaminylglutamylglutaminylglutamylglutaminylvalylleucyltyrosylserylarginylprolylasparaginylarginylleucylleucylserylglycylvalylprolylleucyltyrosyllysylglycylaspartylvalylprolylthreonylglutaminylaspartyllysylserylalanylvalylthreonylserylleucylleucylaspartylglycylleucylasparaginylglutaminylalanylphenylalanylglutamylglutamylvalylserylserylglutaminylserylglycylglycylalanyllysylarginylglutaminylserylisoleucylhistidylleucylglutamylglutaminyllysylleucyltyrosylaspartylglycylvalylserylalanylthreonylserylthreonyltryptophylleucylaspartylaspartylvalylglutamylglutamylarginylleucylphenylalanylvalylalanylthreonylalanylleucylleucylprolylglutamylglutamylthreonylglutamylthreonylcysteinylleucylphenylalanylasparaginylglutaminylglutamylisoleucylleucylalanyllysylaspartylisoleucyllysylglutamylmethionylserylglutamylglutamylmethionylaspartyllysylasparaginyllysylasparaginylleucylphenylalanylserylglutaminylalanylphenylalanylprolylglutamylasparaginylglycylaspartylasparaginylarginylaspartylvalylisoleucylglutamylaspartylthreonylleucylglycylcysteinylleucylleucylglycylarginylleucylserylleucylleucylaspartylserylvalylvalylasparaginylglutaminylarginylcysteinylhistidylglutaminylmethionyllysylglutamylarginylleucylglutaminylglutaminylisoleucylleucylasparaginylphenylalanylglutaminylasparaginylaspartylleucyllysylvalylleucylphenylalanylthreonylserylleucylalanylaspartylasparaginyllysyltyrosylisoleucylisoleucylleucylglutaminyllysylleucylalanylasparaginylvalylphenylalanylglutamylglutaminylprolylvalylalanylglutamylglutaminylisoleucylglutamylalanylisoleucylglutaminylglutaminylalanylglutamylaspartylglycylleucyllysylglutamylphenylalanylaspartylalanylglycylisoleucylisoleucylglutamylleucyllysylarginylarginylglycylaspartyllysylleucylglutaminylvalylglutamylglutaminylprolylserylmethionylglutaminylglutamylleucylseryllysylleucylglutaminylaspartylmethionyltyrosylaspartylglutamylleucylmethionylmethionylisoleucylisoleucylglycylserylarginylarginylserylglycylleucylasparaginylglutaminylasparaginylleucylthreonylleucyllysylserylglutaminyltyrosylglutamylarginylalanylleucylglutaminylaspartylleucylalanylaspartylleucylleucylglutamylthreonylglycylglutaminylglutamyllysylmethionylalanylglycylaspartylglutaminyllysylisoleucylisoleucylvalylserylseryllysylglutamylglutamylisoleucylglutaminylglutaminylleucylleucylaspartyllysylhistidyllysylglutamyltyrosylphenylalanylglutaminylglycylleucylglutamylserylhistidylmethionylisoleucylleucylthreonylglutamylthreonylleucylphenylalanylarginyllysylisoleucylisoleucylserylphenylalanylalanylvalylglutaminyllysylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylhistidylthreonylglutamylleucylmethionylalanylglutaminylalanylserylalanylvalylleucyllysylarginylalanylhistidyllysylarginylglycylvalylglutamylleucylglutamyltyrosylisoleucylleucylglutamylthreonyltryptophylserylhistidylleucylaspartylglutamylaspartylglutaminylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminylleucylglutamylvalylvalylglutamylserylserylisoleucylprolylserylvalylglycylleucylvalylglutamylglutamylasparaginylglutamylaspartylarginylleucylisoleucylaspartylarginylisoleucylthreonylleucyltyrosylglutaminylhistidylleucyllysylserylserylleucylasparaginylglutamyltyrosylglutaminylprolyllysylleucyltyrosylglutaminylvalylleucylaspartylaspartylglycyllysylarginylleucylleucylisoleucylserylisoleucylserylcysteinylserylaspartylleucylglutamylserylglutaminylleucylasparaginylglutaminylleucylglycylglutamylcysteinyltryptophylleucylserylasparaginylthreonylasparaginyllysylmethionylseryllysylglutamylleucylhistidylarginylleucylglutamylthreonylisoleucylleucyllysylhistidyltryptophylthreonylarginyltyrosylglutaminylserylglutamylserylalanylaspartylleucylisoleucylhistidyltryptophylleucylglutaminylserylalanyllysylaspartylarginylleucylglutamylphenylalanyltryptophylthreonylglutaminylglutaminylserylvalylthreonylvalylprolylglutaminylglutamylleucylglutamylmethionylvalylarginylaspartylhistidylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucylglutamylphenylalanylseryllysylglutamylvalylaspartylalanylglutaminylserylserylleucyllysylserylserylvalylleucylserylthreonylglycylasparaginylglutaminylleucylleucylarginylleucyllysyllysylvalylaspartylthreonylalanylthreonylleucylarginylserylglutamylleucylserylarginylisoleucylaspartylserylglutaminyltryptophylthreonylaspartylleucylleucylthreonylasparaginylisoleucylprolylalanylvalylglutaminylglutamyllysylleucylhistidylglutaminylleucylglutaminylmethionylaspartyllysylleucylprolylserylarginylhistidylalanylisoleucylserylglutamylvalylmethionylseryltryptophylisoleucylserylleucylmethionylglutamylasparaginylvalylisoleucylglutaminyllysylaspartylglutamylaspartylasparaginylisoleucyllysylasparaginylserylisoleucylglycyltyrosyllysylalanylisoleucylhistidylglutamyltyrosylleucylglutaminyllysyltyrosyllysylglycylphenylalanyllysylisoleucylaspartylisoleucylasparaginylcysteinyllysylglutaminylleucylthreonylvalylaspartylphenylalanylvalylasparaginylglutaminylserylvalylleucylglutaminylisoleucylserylserylglutaminylaspartylvalylglutamylseryllysylarginylserylaspartyllysylthreonylaspartylphenylalanylalanylglutamylglutaminylleucylglycylalanylmethionylasparaginyllysylseryltryptophylglutaminylisoleucylleucylglutaminylglycylleucylvalylthreonylglutamyllysylisoleucylglutaminylleucylleucylglutamylglycylleucylleucylglutamylseryltryptophylserylglutamyltyrosylglutamylasparaginylasparaginylvalylglutaminylcysteinylleucyllysylthreonyltryptophylphenylalanylglutamylthreonylglutaminylglutamyllysylarginylleucyllysylglutaminylglutaminylhistidylarginylisoleucylglycylaspartylglutaminylalanylserylvalylglutaminylasparaginylalanylleucyllysylaspartylcysteinylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylalanyllysylglutamyllysylglutamylvalylglutamyllysylisoleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylleucylalanylleucylisoleucylglutaminylasparaginyllysyllysylglutamylaspartylvalylserylserylisoleucylvalylmethionylserylthreonylleucylarginylglutamylleucylglycylglutaminylthreonyltryptophylalanylasparaginylleucylaspartylhistidylmethionylvalylglycylglutaminylleucyllysylisoleucylleucylleucyllysylserylvalylleucylaspartylglutaminyltryptophylserylserylhistidyllysylvalylalanylphenylalanylaspartyllysylisoleucylasparaginylseryltyrosylleucylmethionylglutamylalanylarginyltyrosylserylleucylserylarginylphenylalanylarginylleucylleucylthreonylglycylserylleucylglutamylalanylvalylglutaminylvalylglutaminylvalylaspartylasparaginylleucylglutaminylasparaginylleucylglutaminylaspartylaspartylleucylglutamyllysylglutaminylglutamylarginylserylleucylglutaminyllysylphenylalanylglycylserylisoleucylthreonylasparaginylglutaminylleucylleucyllysylglutamylcysteinylhistidylprolylprolylvalylthreonylglutamylthreonylleucylthreonylasparaginylthreonylleucyllysylglutamylvalylasparaginylmethionylarginyltryptophylasparaginylasparaginylleucylleucylglutamylglutamylisoleucylalanylglutamylglutaminylleucylglutaminylserylseryllysylalanylleucylleucylglutaminylleucyltryptophylglutaminylarginyltyrosyllysylaspartyltyrosylseryllysylglutaminylcysteinylalanylserylthreonylvalylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylaspartylarginylthreonylasparaginylglutamylleucylleucyllysylalanylalanylthreonylasparaginyllysylaspartylisoleucylalanylaspartylaspartylglutamylvalylalanylthreonyltryptophylisoleucylglutaminylaspartylcysteinylasparaginylaspartylleucylleucyllysylglycylleucylglycylthreonylvalyllysylaspartylserylleucylphenylalanylphenylalanylleucylhistidylglutamylleucylglycylglutamylglutaminylleucyllysylglutaminylglutaminylvalylaspartylalanylserylalanylalanylserylalanylisoleucylglutaminylserylaspartylglutaminylleucylserylleucylserylglutaminylhistidylleucylcysteinylalanylleucylglutamylglutaminylalanylleucylcysteinyllysylglutaminylglutaminylthreonylserylleucylglutaminylalanylglycylvalylleucylaspartyltyrosylglutamylthreonylphenylalanylalanyllysylserylleucylglutamylalanylleucylglutamylalanyltryptophylisoleucylvalylglutamylalanylglutamylglutamylisoleucylleucylglutaminylglycylglutaminylaspartylprolylserylhistidylserylserylaspartylleucylserylthreonylisoleucylglutaminylglutamylarginylmethionylglutamylglutamylleucyllysylglycylglutaminylmethionylleucyllysylphenylalanylserylserylmethionylalanylprolylaspartylleucylaspartylarginylleucylasparaginylglutamylleucylglycyltyrosylarginylleucylprolylleucylasparaginylaspartyllysylglutamylisoleucyllysylarginylmethionylglutaminylasparaginylleucylasparaginylarginylhistidyltryptophylserylleucylisoleucylserylserylglutaminylthreonylthreonylglutamylarginylphenylalanylseryllysylleucylglutaminylserylphenylalanylleucylleucylglutaminylhistidylglutaminylthreonylphenylalanylleucylglutamyllysylcysteinylglutamylthreonyltryptophylmethionylglutamylphenylalanylleucylvalylglutaminylthreonylglutamylglutaminyllysylleucylalanylvalylglutamylisoleucylserylglycylasparaginyltyrosylglutaminylhistidylleucylleucylglutamylglutaminylglutaminylarginylalanylhistidylglutamylleucylphenylalanylglutaminylalanylglutamylmethionylphenylalanylserylarginylglutaminylglutaminylisoleucylleucylhistidylserylisoleucylisoleucylisoleucylaspartylglycylglutaminylarginylleucylleucylglutamylglutaminylglycylglutaminylvalylaspartylaspartylarginylaspartylglutamylphenylalanylasparaginylleucyllysylleucylthreonylleucylleucylserylasparaginylglutaminyltryptophylglutaminylglycylvalylisoleucylarginylarginylalanylglutaminylglutaminylarginylarginylglycylisoleucylisoleucylaspartylserylglutaminylisoleucylarginylglutaminyltryptophylglutaminylarginyltyrosylarginylglutamylmethionylalanylglutamyllysylleucylarginyllysyltryptophylleucylvalylglutamylvalylseryltyrosylleucylprolylmethionylserylglycylleucylglycylserylvalylprolylisoleucylprolylleucylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylleucylphenylalanylaspartylglutamylvalylglutaminylphenylalanyllysylglutamyllysylvalylphenylalanylleucylarginylglutaminylglutaminylglycylseryltyrosylisoleucylleucylthreonylvalylglutamylalanylglycyllysylglutaminylleucylleucylleucylserylalanylaspartylserylglycylalanylglutamylalanylalanylleucylglutaminylalanylglutamylleucylalanylglutamylisoleucylglutaminylglutamyllysyltryptophyllysylserylalanylserylmethionylarginylleucylglutamylglutamylglutaminyllysyllysyllysylleucylalanylphenylalanylleucylleucyllysylaspartyltryptophylglutamyllysylcysteinylglutamyllysylglycylisoleucylalanylaspartylserylleucylglutamyllysylleucylarginylthreonylphenylalanyllysyllysyllysylleucylserylglutaminylserylleucylprolylaspartylhistidylhistidylglutamylglutamylleucylhistidylalanylglutamylglutaminylmethionylarginylcysteinyllysylglutamylleucylglutamylasparaginylalanylvalylglycylseryltryptophylthreonylaspartylaspartylleucylthreonylglutaminylleucylserylleucylleucyllysylaspartylthreonylleucylserylalanyltyrosylisoleucylserylalanylaspartylaspartylisoleucylserylisoleucylleucylasparaginylglutamylarginylvalylglutamylleucylleucylglutaminylarginylglutaminyltryptophylglutamylglutamylleucylcysteinylhistidylglutaminylleucylserylleucylarginylarginylglutaminylglutaminylisoleucylglycylglutamylarginylleucylasparaginylglutamyltryptophylalanylvalylphenylalanylserylglutamyllysylasparaginyllysylglutamylleucylcysteinylglutamyltryptophylleucylthreonylglutaminylmethionylglutamylseryllysylvalylserylglutaminylasparaginylglycylaspartylisoleucylleucylisoleucylglutamylglutamylmethionylisoleucylglutamyllysylleucyllysyllysylaspartyltyrosylglutaminylglutamylglutamylisoleucylalanylisoleucylalanylglutaminylglutamylasparaginyllysylisoleucylglutaminylleucylglutaminylglutaminylmethionylglycylglutamylarginylleucylalanyllysylalanylserylhistidylglutamylseryllysylalanylserylglutamylisoleucylglutamyltyrosyllysylleucylglycyllysylvalylasparaginylaspartylarginyltryptophylglutaminylhistidylleucylleucylaspartylleucylisoleucylalanylalanylarginylvalyllysyllysylleucyllysylglutamylthreonylleucylvalylalanylvalylglutaminylglutaminylleucylaspartyllysylasparaginylmethionylserylserylleucylarginylthreonyltryptophylleucylalanylhistidylisoleucylglutamylserylglutamylleucylalanyllysylprolylisoleucylvalyltyrosylaspartylserylcysteinylasparaginylserylglutamylglutamylisoleucylglutaminylarginyllysylleucylasparaginylglutamylglutaminylglutaminylglutamylleucylglutaminylarginylaspartylisoleucylglutamyllysylhistidylserylthreonylglycylvalylalanylserylvalylleucylasparaginylleucylcysteinylglutamylvalylleucylleucylhistidylaspartylcysteinylaspartylalanylcysteinylalanylthreonylaspartylalanylglutamylcysteinylaspartylserylisoleucylglutaminylglutaminylalanylthreonylarginylasparaginylleucylaspartylarginylarginyltryptophylarginylasparaginylisoleucylcysteinylalanylmethionylserylmethionylglutamylarginylarginylleucyllysylisoleucylglutamylglutamylthreonyltryptophylarginylleucyltryptophylglutaminyllysylphenylalanylleucylaspartylaspartyltyrosylserylarginylphenylalanylglutamylaspartyltryptophylleucyllysylserylserylglutamylarginylthreonylalanylalanylphenylalanylprolylserylserylserylglycylvalylisoleucyltyrosylthreonylvalylalanyllysylglutamylglutamylleucyllysyllysylphenylalanylglutamylalanylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylvalylhistidylglutamylcysteinylleucylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylisoleucylasparaginyllysylglutaminyltyrosylarginylarginylleucylalanylarginylglutamylasparaginylarginylthreonylaspartylserylalanylcysteinylserylleucyllysylglutaminylmethionylvalylhistidylglutamylglycylasparaginylglutaminylarginyltryptophylaspartylasparaginylleucylglutaminyllysylarginylvalylthreonylserylisoleucylleucylarginylarginylleucyllysylhistidylphenylalanylisoleucylglycylglutaminylarginylglutamylglutamylphenylalanylglutamylthreonylalanylarginylaspartylserylisoleucylleucylvalyltryptophylleucylthreonylglutamylmethionylaspartylleucylglutaminylleucylthreonylasparaginylisoleucylglutamylhistidylphenylalanylserylglutamylcysteinylaspartylvalylglutaminylalanyllysylisoleucyllysylglutaminylleucyllysylalanylphenylalanylglutaminylglutaminylglutamylisoleucylserylleucylasparaginylhistidylasparaginyllysylisoleucylglutamylglutaminylisoleucylisoleucylalanylglutaminylglycylglutamylglutaminylleucylisoleucylglutamyllysylserylglutamylprolylleucylaspartylalanylalanylisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutamylleucylaspartylglutamylleucylarginylarginyltyrosylcysteinylglutaminylglutamylvalylphenylalanylglycylarginylvalylglutamylarginyltyrosylhistidyllysyllysylleucylisoleucylarginylleucylprolylleucylprolylaspartylaspartylglutamylhistidylaspartylleucylserylaspartylarginylglutamylleucylglutamylleucylglutamylaspartylserylalanylalanylleucylserylaspartylleucylhistidyltryptophylhistidylaspartylarginylserylalanylaspartylserylleucylleucylserylprolylglutaminylprolylserylserylasparaginylleucylserylleucylserylleucylalanylglutaminylprolylleucylarginylserylglutamylarginylserylglycylarginylaspartylthreonylprolylalanylserylvalylaspartylserylisoleucylprolylleucylglutamyltryptophylaspartylhistidylaspartyltyrosylaspartylleucylserylarginylaspartylleucylglutamylserylalanylmethionylserylarginylalanylleucylprolylserylglutamylaspartylglutamylglutamylglycylglutaminylaspartylaspartyllysylaspartylphenylalanyltyrosylleucylarginylglycylalanylvalylalanylleucylserylglycylaspartylhistidylserylalanylleucylglutamylserylglutaminylisoleucylarginylglutaminylleucylglycyllysylalanylleucylaspartylaspartylserylarginylphenylalanylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylglutamylasparaginylisoleucylisoleucylarginylseryllysylthreonylprolylthreonylglycylprolylglutamylleucylaspartylthreonylseryltyrosyllysylglycyltyrosylmethionyllysylleucylleucylglycylglutamylcysteinylserylserylserylisoleucylaspartylserylvalyllysylarginylleucylglutamylhistidyllysylleucyllysylglutamylglutamylglutamylglutamylserylleucylprolylglycylphenylalanylvalylasparaginylleucylhistidylserylthreonylglutamylthreonylglutaminylthreonylalanylglycylvalylisoleucylaspartylarginyltryptophylglutamylleucylleucylglutaminylalanylglutaminylalanylleucylseryllysylglutamylleucylarginylmethionyllysylglutaminylasparaginylleucylglutaminyllysyltryptophylglutaminylglutaminylphenylalanylasparaginylserylaspartylleucylasparaginylserylisoleucyltryptophylalanyltryptophylleucylglycylaspartylthreonylglutamylglutamylglutamylleucylglutamylglutaminylleucylglutaminylarginylleucylglutamylleucylserylthreonylaspartylisoleucylglutaminylthreonylisoleucylglutamylleucylglutaminylisoleucyllysyllysylleucyllysylglutamylleucylglutaminyllysylalanylvalylaspartylhistidylarginyllysylalanylisoleucylisoleucylleucylserylisoleucylasparaginylleucylcysteinylserylprolylglutamylphenylalanylthreonylglutaminylalanylaspartylseryllysylglutamylserylarginylaspartylleucylglutaminylaspartylarginylleucylserylglutaminylmethionylasparaginylglycylarginyltryptophylaspartylarginylvalylcysteinylserylleucylleucylglutamylglutamyltryptophylarginylglycylleucylleucylglutaminylaspartylalanylleucylmethionylglutaminylcysteinylglutaminylglycylphenylalanylhistidylglutamylmethionylserylhistidylglycylleucylleucylleucylmethionylleucylglutamylasparaginylisoleucylaspartylarginylarginyllysylasparaginylglutamylisoleucylvalylprolylisoleucylaspartylserylasparaginylleucylaspartylalanylglutamylisoleucylleucylglutaminylaspartylhistidylhistidyllysylglutaminylleucylmethionylglutaminylisoleucyllysylhistidylglutamylleucylleucylglutamylserylglutaminylleucylarginylvalylalanylserylleucylglutaminylaspartylmethionylserylcysteinylglutaminylleucylleucylvalylasparaginylalanylglutamylglycylthreonylaspartylcysteinylleucylglutamylalanyllysylglutamyllysylvalylhistidylvalylisoleucylglycylasparaginylarginylleucyllysylleucylleucylleucyllysylglutamylvalylserylarginylhistidylisoleucyllysylglutamylleucylglutamyllysylleucylleucylaspartylvalylserylserylserylglutaminylglutaminylaspartylleucylserylseryltryptophylserylserylalanylaspartylglutamylleucylaspartylthreonylserylglycylserylvalylserylprolylthreonylserylglycylarginylserylthreonylprolylasparaginylarginylglutaminyllysylthreonylprolylarginylglycyllysylcysteinylserylleucylserylglutaminylprolylglycylprolylserylvalylserylserylprolylhistidylserylarginylserylthreonyllysylglycylglycylserylaspartylserylserylleucylserylglutamylprolylglycylprolylglycylarginylserylglycylarginylglycylphenylalanylleucylphenylalanylarginylvalylleucylarginylalanylalanylleucylprolylleucylglutaminylleucylleucylleucylleucylleucylleucylisoleucylglycylleucylalanylcysteinylleucylvalylprolylmethionylserylglutamylglutamylaspartyltyrosylserylcysteinylalanylleucylserylasparaginylasparaginylphenylalanylalanylarginylserylphenylalanylhistidylprolylmethionylleucylarginyltyrosylthreonylasparaginylglycylprolylprolylprolylleucine

北京[upraviť]

Čínština[upraviť]

...

Význam[upraviť]

  1. Peking

...

Prepis do latinky[upraviť]

...