absolvere

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 3. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent absolvō absolvis absolvit absolvimus absolvitis absolvunt
Futúrum I. absolvam absolvēs absolvet absolvēmus absolvētis absolvent
Imperfektum absolvēbam absolvēbās absolvēbat absolvēbāmus absolvēbātis absolvēbant
Perfektum absolvī absolvistī absolvit absolvimus absolvistis absolvērunt
Futúrum II. absolverō absolveris absolverit absolverimus absolveritis absolverint
Plusquamperfektum absolveram absolverās absolverat absolverāmus absolverātis absolverant
Rod trpný Prézent absolvor absolvĕris absolvĭtur absolvĭmur absolvĭminī absolvuntur
Futúrum I. absolvar absolvēris absolvētur absolvēmur absolvēminī absolventur
Imperfektum absolvēbar absolvēbāris absolvēbātur absolvēbāmur absolvēbāminī absolvēbantur
Perfektum absolūtus sum
absolūta sum
absolūtum sum
absolūtus es
absolūta es
absolūtum es
absolūtus est
absolūta est
absolūtum est
absolūtī sumus
absolūtae sumus
absolūta sumus
absolūtī estis
absolūtae estis
absolūta estis
absolūtī sunt
absolūtae sunt
absolūta sunt
Plusquamperfektum absolūtus eram
absolūta eram
absolūtum eram
absolūtus erās
absolūta erās
absolūtum erās
absolūtus erat
absolūta erat
absolūtum erat
absolūtī erāmus
absolūtae erāmus
absolūta erāmus
absolūtī erātis
absolūtae erātis
absolūta erātis
absolūtī erant
absolūtae erant
absolūta erant
Futúrum II. absolūtus erō
absolūta erō
absolūtum erō
absolūtus eris
absolūta eris
absolūtum eris
absolūtus erit
absolūta erit
absolūtum erit
absolūtī erimus
absolūtae erimus
absolūta erimus
absolūtī eritis
absolūtae eritis
absolūta eritis
absolūtī erunt
absolūtae erunt
absolūta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent absolvam absolvās absolvat absolvāmus absolvātis absolvant
Imperfektum absolvĕrem absolverēs absolvĕret absolvĕrēmus absolverētis absolvĕrent
Perfektum absolverim absolveris absolverit absolverimus absolveritis absolverint
Plusquamperfektum absolvissem absolvissēs absolvisset absolvissēmus absolvissētis absolvissent
Rod trpný Prézent absolvar absolvāris absolvātur absolvāmur absolvāminī absolveantur
Imperfektum absolvĕrer absolvĕrēris absolverētur absolverēmur absolvĕrēminī absolverentur
Perfektum absolūtus sim
absolūta sim
absolūtum sim
absolūtus sīs
absolūta sīs
absolūtum sīs
absolūtus sit
absolūta sit
absolūtum sit
absolūtī sīmus
absolūtae sīmus
absolūta sīmus
absolūtī sītis
absolūtae sītis
absolūta sītis
absolūtī sint
absolūtae sint
absolūta sint
Plusquamperfektum absolūtus essem
absolūta essem
absolūtum essem
absolūtus essēs
absolūta essēs
absolūtum essēs
absolūtus esset
absolūta esset
absolūtum esset
absolūtī essēmus
absolūtae essēmus
absolūta essēmus
absolūtī essētis
absolūtae essētis
absolūta essētis
absolūtī essent
absolūtae essent
absolūta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent absolvĕ absolvite
Futúrum absolvitō absolvitō absolvitōte absolvuntō
Rod trpný Prézent absolvĕre absolviminī
Futúrum absolvitor absolvitor absolvuntor
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent absolvĕre
Perfektum absolvisse
Futúrum
Rod trpný Prézent absolvī
Perfektum
Futúrum absolūtum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
absolvēns
(absolventis)
absolūtūrus,
absolūtūra,
absolūtūrum
absolūtus,
absolūta,
absolūtum
absolvendus,
absolvenda,
absolvendum

Význam[upraviť]

  1. zbaviť, oslobodiť
  2. vyložiť
  3. dokončiť