videre

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 2. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent videō vidēs videt vidēmus vidētis vident
Futúrum I. vidēbō vidēbis vidēbit vidēbimus vidēbitis vidēbunt
Imperfektum vidēbam vidēbās vidēbat vidēbāmus vidēbātis vidēbant
Perfektum vīdī vīdistī vīdit vīdimus vīdistis vīdērunt
Futúrum II. vīderō vīderis vīderit vīderimus vīderitis vīderint
Plusquamperfektum vīderam vīderās vīderat vīderāmus vīderātis vīderant
Rod trpný Prézent videor vidēris vidētur vidēmur vidēminī videntur
Futúrum I. vidēbor vidēberis vidēbitur vidēbimur vidēbiminī vidēbuntur
Imperfektum vidēbar vidēbāris vidēbātur vidēbāmur vidēbāminī vidēbantur
Perfektum vīstus sum
vīsta sum
vīsum sum
vīsus es
vīsa es
vīsum es
vīsus est
vīsa est
vīsum est
vīsī sumus
vīsae sumus
vīsa sumus
vīsī estis
vīsae estis
vīsa estis
vīsī sunt
vīsae sunt
vīsa sunt
Plusquamperfektum vīsus eram
vīsa eram
vīsum eram
vīsus erās
vīsa erās
vīsum erās
vīsus erat
vīsa erat
vīsum erat
vīsī erāmus
vīsae erāmus
vīsa erāmus
vīsī erātis
vīsae erātis
vīsa erātis
vīsī erant
vīsae erant
vīsa erant
Futúrum II. vīsus erō
vīsa erō
vīsum erō
vīsus eris
vīsa eris
vīsum eris
vīsus erit
vīsa erit
vīsum erit
vīsī erimus
vīsae erimus
vīsa erimus
vīsī eritis
vīsae eritis
vīsa eritis
vīsī erunt
vīsae erunt
vīsa erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent videam videās videat videāmus videātis videant
Imperfektum vidērem vidērēs vidēret vidērēmus vidērētis vidērent
Perfektum vīderim vīderis vīderit vīderimus vīderitis vīderint
Plusquamperfektum vīdissem vīdissēs vīdisset vīdissēmus vīdissētis vīdissent
Rod trpný Prézent videar videāris videātur videāmur videāminī videantur
Imperfektum vidērer vidērēris vidērētur vidērēmur vidērēminī vidērentur
Perfektum vīsus sim
vīsa sim
vīsum sim
vīsus sīs
vīsa sīs
vīsum sīs
vīsus sit
vīsa sit
vīsum sit
vīsī sīmus
vīsae sīmus
vīsa sīmus
vīsī sītis
vīsae sītis
vīsa sītis
vīsī sint
vīsae sint
vīsa sint
Plusquamperfektum vīsus essem
vīsa essem
vīsum essem
vīsus essēs
vīsa essēs
vīsum essēs
vīsus esset
vīsa esset
vīsum esset
vīsī essēmus
vīsae essēmus
vīsa essēmus
vīsī essētis
vīsae essētis
vīsa essētis
vīsī essent
vīsae essent
vīsa essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent vidē vidēte
Futúrum vidētō vidētō vidētōte amantō
Rod trpný Prézent vidēre vidēminī
Futúrum vidētor vidētor videntor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent vidēre
Perfektum vīdisse
Futúrum vīsūrus esse
vīsūra esse
vīsūrum esse
vīsūrī esse
vīsūrae esse
vīsūra esse
Rod trpný Prézent vidērī
Perfektum vīsus esse
vīsa esse
vīsum esse
vīsī esse
vīsae esse
vīsa esse
Futúrum vīsum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
vidēns
(videntis)
vīsūrus,
vīsūra,
vīsūrum
vīsus,
vīsa,
vīsum
videndus,
videnda,
videndum

Význam[upraviť]

  1. vidieť, dívať sa

Slovné spojenia[upraviť]